Yurt Café at St Katharine’s Precinct, Limehouse

Yurt Café at St Katharine's Precinct, Limehouse